بیوریتم ( رمزیابی رفتار )

35,000 ریال

با نرم افزار بیوریتم ( رمزیابی رفتار ) دیگر رفتار و احساسات دوست ، همسر و شریک شما برای شما پیچیده و عجیب نخواهد بود. به طور ساده نمودار بیوریتم بدن شما ، نشان می دهد که کی شما خوشحال ، احساسی و یا کسل و بی حوصله خواهید بود