محاسبه خمس (ویندوز)

85,000 ریال

به کمک نرم افزار “محاسبه خمس ” روبیک شما می توانید از میزان خمس اموال خود آگاه شوید .این نرم افزار تا با توجه به مرجع تقلیدی که انتخاب نموده اید،شما را برای وارد کردن لیست اموال تان ،راهنمایی خواهد نمود و سپس تشخیص می دهد آیا به آن خمس تعلق می گیرد یا خیر.